Korzystamy z profesjonalnych narzędzi diagnostycznych. Wskazujemy obszary problemowe i potencjalne deficyty. Kierujemy do dalszych konsultacji i dajemy wskazówki na temat pracy terapeutycznej z dzieckiem.

NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE

KOZE (Karty oceny zachowania i emocji) – są narzędziem oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego (od 1. miesiąca) do końca okresu szkolnego (do końca 15. r. ż.).

Badanie to pozwala na wykrycie niepokojących objawów w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka oraz sklasyfikowanie ich w określonych obszarach.  Zebrane informacje pozwalają na skierowanie dziecka do dalszej diagnostyki, a także ułatwiają komunikowanie się z innymi specjalistami.

Za pomocą kwestionariusza KOZE oceniamy funkcjonowanie dziecka w następujących obszarach:

 •    sen;
 •    wydalanie;
 •    odżywianie;
 •    samodzielność;
 •    nawyki;
 •    aktywność ruchowa i napęd;
 •    poziom impulsywności, koncentracja i uwaga;
 •    emocje;
 •    zachowanie (wzorce behawioralne);
 •    relacje społeczne.

Poszczególne rodzaje nieprawidłowości, jako objawy zaburzeń, zostały skategoryzowane i opracowane na podstawie stosowanych powszechnie klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania: ICD-10, DSM-IV, DC: 0-3R. Wykorzystano również opisy kliniczne zaburzeń emocji i zachowania u dzieci i młodzieży zawarte w dostępnej literaturze z zakresu psychopatologii i psychiatrii dziecięcej.

KOZE stanowi doskonałe uzupełnienie diagnozy KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego) – narzędzia przeznaczonego do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwala ono ustalić, czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.

Przeprowadzenie diagnozy dziecka w określonym wieku zakończone jest wykreśleniem profilu jego umiejętności, z którego wynika, które sfery rozwoju są rozwinięte prawidłowo, które są opóźnione, a które przyśpieszone. Dzięki temu można podjąć szybką interwencję i w przypadku sfer rozwijających się z opóźnieniem skierować dziecko na specjalistyczne, pogłębione badania oraz zaproponować odpowiednie działania terapeutyczne.

Ocenie podlegają następujące obszary:

 • rozwój ruchowy,
 • motoryka precyzyjna i lateralizacja,
 • spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • komunikowanie się i mowa,
 • emocje i relacje społeczne,
 • funkcje behawioralne,
 • umiejętności przedszkolne (dla dzieci w wieku od 3 do 5 r. ż.),
 • umiejętności szkolne (dla dzieci w wieku od 6 do 9 r. ż.).

KOGS (Karty Oceny Gotowości Szkolnej) są testem służącym do oceny najważniejszych umiejętności dzieci 6-letnich, spełniających obowiązek przedszkolny.

Umożliwiają ocenę dzieci w 13 obszarach umiejętności i pozwalają na zorientowanie się, czy dziecko rozwija się prawidłowo w poszczególnych obszarach, czy też wymaga dodatkowego wsparcia edukacyjno-terapeutycznego.

W badaniu oceniane są:

 • samoobsługa,
 • motoryka duża,
 • rozwój emocjonalny,
 • rozwój społeczny,
 • percepcja słuchowa,
 • percepcja wzrokowa,
 • grafomotoryka,
 • umiejętności matematyczne,
 • myślenie pojęciowe,
 • pamięć wzrokowa i słuchowa,
 • wiedza środowiskowa,
 • orientacja w czasie i przestrzeni,
 • komunikowanie się i mowa.

Badanie obejmuje także próby oceny lateralizacji w obrębie ręki, oka, ucha i nogi.

Celem badania jest określenie stopnia przygotowania dziecka do podjęcia nauki szkolnej, określenie poziomu umiejętności w poszczególnych obszarach badania, wychwycenie ewentualnych problemów, a w razie konieczności skierowanie na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowanie dla nich indywidualnych programów wspomagania rozwoju.

Diagnoza testem KOGS może również pomóc rodzicom w poznaniu poziomu przygotowania ich dzieci do podjęcia nauki w szkole.

M-CHAT-RF – dwustopniowe narzędzie przesiewowe stosowanym w celu oceny, czy dane dziecko może mieć autyzm. Przeznaczone jest do obserwacji dzieci w wieku 16-30 miesięcy. Przy pomocy tego narzędzia – na podstawie kwestionariusza składającego się z 20 pytań – można ocenić ryzyko wystąpienia autyzmu u danego dziecka jako niskie, średnie lub wysokie.